Hướng dẫn phát âm cơ bản (Phần 2)

VẬN MẪU KÉP

van-mau-kep-am-ai-trong-phat-am-tieng-trung

vận mẫu kép trong phát âm tiếng trung cơ bản

Cách đọc: đọc giống âm “ai” của tiếng Việt.

phat-am-ei

phát âm ei trong tiếng trung cơ bản

 Cách đọc: đọc giống “ây” của tiếng Việt.

am ao trong hoc tieng trung co ban

Âm ao trong tiếng trung cơ bản

 Cách đọc: đọc giống “ao” tiếng Việt

am ou trong hoc tieng trung co ban

Âm ou trong học tiếng trung cơ bản

Cách đọc: đọc giống “âu” tiếng Việt.

am ie trong hoc tieng trung co ban

Âm ie trong học tiếng trung cơ bản

Cách đọc: đọc giống “i+ê” tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm.

am ue trong hoc tieng trung co ban

Âm ue trong học tiếng trung cơ bản

Cách đọc: đọc giống “uy+ê” tiếng Việt, phần “uy” đọc lướt sao cho “uy+ ê” thành một âm.

am ua trong hoc tieng trung co ban

Âm ua trong học tiếng trung

Cách đọc: đọc giống âm “u+a” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.

am uo trong hoc tieng trung co ban

Âm uo trong học tiếng trung cơ bản

Cách đọc: đọc giống âm “u+ô”tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.

am iao trong hoc tieng trung co ban

Âm iao trong học tiếng trung cơ bản

Cách đọc: đọc giống âm “i+ao” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.

am iou trong hoc tieng trung co ban

Âm iou trong học tiếng trung cơ bản

Cách đọc: dạng viết đầy đủ là “iou”, khi kết hợp với thanh mẫu thì “o” được lược bỏ, viết thành “iu” cách đọc không thay đổi, đọc giống “i+ âu” tiếng việt, nhưng đọc nhanh thành một âm.

am uai trong hoc tieng trung co ban

Âm uai trong học tiếng trung cơ bản

Cách đọc: đọc giống âm “u+ai” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.

am uai trong hoc tieng trung co ban

Âm uai trong học tiếng trung cơ bản

Cách đọc: đọc giống âm “u+ây” tiếng Việt, nhưng đọc liền thành một âm.

Bảng vận mẫu kép

Bảng vận mẫu kép

Rate this post