Articles Posted in the " dan so " Category

  • Cấp thiết – Từ vựng tiếng trung chủ đề dân số

    Dân sốthế giới luôn là một vấn đề vô cùng nóng bỏng và luôn được quan tâm từng giờ. Rất nhiều nước trên thế giới phải áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình để giảm thiểu dân số và tránh hiện tượng bùng nổ. Do đó, vốn từ vựng tiếng Trung chủ đề […]


Gửi Inbox cho THANHMAIHSK