10412 lượt xem

Đề thi và đáp án môn tiếng Trung thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án môn tiếng Trung thi tốt nghiệp THPT 2021 mới nhất. Giải đề thi THPT Quốc gia 2021 môn tiếng Trung Quốc cập nhật nhanh, chính xác.

Chiều ngày 8/7, ca thi thứ 2 và cũng là ca thi cuối cùng của đợt thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra với bộ môn Ngoại ngữ.

Với môn Ngoại ngữ, các thí sinh được lựa chọn các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Pháp.

Hôm nay, tự học tiếng Trung ở nhà cùng bạn giải đáp án môn tiếng Trung thi tốt nghiệp THPT 2021 nhé!

Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Trung 2021 các mã đề

Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Trung 2021 mã đề 601

Đáp án đề 601 tiếng Trung 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 A 31 A 41 A
2 A 12 C 22 C 32 C 42 D
3 D 13 B 23 A 33 D 43 A
4 B 14 B 24 B 34 D 44 A
5 C 15 A 25 D 35 B 45 B
6 B 16 C 26 B 36 D 46 C
7 A 17 B 27 D 37 C 47 B
8 D 18 A 28 A 38 A 48 D
9 D 19 B 29 C 39 B 49 A
10 B 20 B 30 C 40 A 50 C

dap-an-mon-tieng-trung-thi-tot-nghiep-thpt-2021-2

Đề thi và đáp án môn tiếng Trung năm 2021 mã đề 602

 

Đáp án tiếng Trung THPT Quốc Gia 2021 mã đề 602
1. C 11. C 21. A 31. C 41. A
2. A 12. C 22. A 32. B 42. A
3. B 13. B 23. C 33. C 43. A
4. C 14. D 24. A 34. B 44. D
5. B 15. D 25. A 35. C 45. D
6. A 16. A 26. B 36. D 46. B
7. D 17. C 27. C 37. A 47. A
8. B 18. A 28. D 38. B 48. B
9. D 19. D 29. D 39. A 49. D
10. C 20. C 30. D 40. D 50. B

Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp môn tiếng Trung 2021 mã đề 603

Mã đề 603
1. B 11. A 21. A 31. D 41. D
2. A 12. B 22. B 32. D 42. A
3. D 13. A 23. B 33. B 43. B
4. A 14. B 24. C 34. D 44. A
5. A 15. A 25. A 35. D 45. B
6. A 16. D 26. A 36. D 46. D
7. C 17. B 27. C 37. A 47. D
8. C 18. D 28. D 38. B 48. B
9. D 19. C 29. B 39. A 49. A
10. B 20. B 30. B 40. B 50. D

 

Đề thi và đáp án thi THPT môn tiếng Trung 2021 mã đề 604

Mã đề 604
Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 26 A
2 D 27 D
3 A 28 C
4 C 29 A
5 D 30 B
6 D 31 A
7 A 32 C
8 A 33 A
9 D 34 D
10 A 35 D
11 D 36 B
12 D 37 D
13 B 38 D
14 C 39 B
15 B 40 B
16 C 41 C
17 D 42 C
18 C 43 C
19 D 44 D
20 A 45 C
21 C 46 B
22 B 47 B
23 A 48 D
24 B 49 C
25 C 50 C

 

Mã đề  605
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 B 21 D 31 B 41 C
2 D 12 A 22 A 32 B 42 B
3 A 13 A 23 C 33 C 43 B
4 C 14 D 24 A 34 C 44 C
5 D 15 B 25 D 35 D 45 C
6 A 16 B 26 C 36 D 46 C
7 C 17 A 27 A 37 B 47 D
8 B 18 A 28 D 38 D 48 B
9 A 19 C 29 C 39 C 49 B
10 D 20 A 30 D 40 B 50 D

Đề thi và đáp án thi THPT môn tiếng Trung 2021 mã đề 606

Mã đề 606
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 B 21 A 31 A 41 B
2 B 12 C 22 C 32 B 42 D
3 C 13 A 23 C 33 A 43 B
4 C 14 A 24 B 34 A 44 C
5 B 15 B 25 C 35 B 45 B
6 D 16 B 26 A 36 C 46 B
7 D 17 A 27 A 37 C 47 C
8 D 18 A 28 A 38 B 48 A
9 C 19 A 29 C 39 C 49 A
10 B 20 C 30 A 40 D 50 B

 

Đề thi và đáp án môn tiếng Trung 2021 mã đề 607

Mã đề 607
1. D 11. C 21. C 31. C 41. A
2. C 12. B 22. A 32. C 42. C
3. A 13. B 23. A 33. A 43. A
4. C 14. C 24. A 34. C 44. A
5. B 15. D 25. D 35. C 45. C
6. D 16. A 26. D 36. D 46. A
7. A 17.A 27. A 37. A 47. C
8. D 18. D 28. D 38. C 48. D
9. B 19. A 29. A 39. D 49. D
10. D 20. D 30. C 40. D 50. B

Đề thi và đáp án thi THPT môn tiếng Trung 2021 mã đề 608

Mã đề 608
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 D 31 C 41 A
2 D 12 A 22 C 32 A 42 B
3 C 13 D 23 C 33 A 43 B
4 B 14 C 24 A 34 C 44 C
5 A 15 D 25 B 35 B 45 C
6 B 16 B 26 C 36 D 46 D
7 B 17 A 27 D 37 A 47 C
8 A 18 D 28 D 38 C 48 D
9 B 19 C 29 D 39 B 49 C
10 B 20 D 30 C 40 A 50 A

 

Mã đề 609
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 C 31 B 41 C
2 D 12 C 22 D 32 B 42 A
3 C 13 C 23 B 33 A 43 B
4 C 14 D 24 C 34 C 44 B
5 A 15 B 25 D 35 D 45 A
6 A 16 D 26 B 36 A 46 A
7 B 17 A 27 D 37 A 47 B
8 A 18 D 28 A 38 B 48 D
9 C 19 D 29 A 39 B 49 C
10 C 20 B 30 C 40 D 50 D

 

Mã đề 610
1. B 11. A 21. A 31. C 41. A
2. C 12. D 22. C 32. D 42. B
3. A 13. D 23. A 33. B 43. C
4. C 14. A 24. C 34. B 44. B
5. D 15. D 25. A 35.D 45. C
6. B 16. D 26. D 36. C 46. A
7. B 17. B 27. D 37. C 47. A
8. C 18. B 28. B 38. C 48. A
9. B 19. D 29. D 39. B 49. D
10. B 20. A 30. D 40. A 50. C

Mã đề 611
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 C 21 C 31 C 41 B
2 D 12 C 22 D 32 C 42 B
3 A 13 D 23 C 33 D 43 D
4 C 14 D 24 C 34 D 44 B
5 A 15 B 25 B 35 B 45 V
6 A 16 D 26 B 36 C 46 V
7 A 17 D 27 B 37 B 47 D
8 D 18 B 28 C 38 B 48 C
9 A 19 D 29 C 39 D 49 D
10 B 20 C 30 B 40 D 50 D

Mã đề 612
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 D 21 D 31 A 41 B
2 B 12 B 22 D 32 D 42 B
3 D 13 C 23 C 33 C 43 C
4 A 14 B 24 C 34 A 44 C
5 C 15 C 25 D 35 A 45 D
6 A 16 D 26 B 36 A 46 D
7 A 17 A 27 B 37 B 47 C
8 A 18 C 28 C 38 D 48 D
9 B 19 B 29 B 39 D 49 B
10 D 20 D 30 A 40 B 50 C

Mã đề 613
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 C 21 D 31 C 41 A
2 C 12 D 22 A 32 C 42 A
3 A 13 C 23 D 33 B 43 B
4 A 14 A 24 D 34 D 44 B
5 C 15 C 25 C 35 B 45 B
6 B 16 D 26 A 36 D 46 A
7 D 17 C 27 D 37 D 47 A
8 A 18 A 28 A 38 B 48 B
9 B 19 B 29 C 39 B 49 C
10 A 20 C 30 D 40 D 50 C

Mã đề 614
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 C 21 C 31 A 41 A
2 D 12 B 22 C 32 C 42 A
3 C 13 C 23 A 33 C 43 A
4 B 14 D 24 D 34 A 44 B
5 D 15 A 25 D 35 B 45 A
6 B 16 C 26 B 36 B 46 A
7 D 17 C 27 B 37 B 47 C
8 D 18 D 28 D 38 A 48 A
9 D 19 B 29 B 39 C 49 B
10 D 20 B 30 B 40 C 50 C

Mã đề 615
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 B 21 C 31 A 41 B
2 A 12 C 22 A 32 C 42 C
3 C 13 A 23 C 33 D 43 B
4 C 14 B 24 A 34 D 44 A
5 C 15 A 25 C 35 C 45 B
6 A 16 D 26 B 36 D 46 A
7 D 17 B 27 D 37 D 47 D
8 B 18 D 28 D 38 B 48 B
9 D 19 B 29 C 39 C 49 A
10 A 20 A 30 D 40 A 50 C

Mã đề 616
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 A 21 C 31 D 41 A
2 A 12 B 22 D 32 C 42 C
3 A 13 D 23 D 33 D 43 C
4 C 14 B 24 A 34 C 44 C
5 A 15 C 25 D 35 C 45 A
6 A 16 C 26 C 36 D 46 A
7 D 17 D 27 B 37 C 47 B
8 D 18 C 28 B 38 C 48 C
9 A 19 D 29 A 39 D 49 B
10 A 20 A 30 A 40 D 50 C

 

Mã đề 617
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 D 21 B 31 D 41 D
2 A 12 D 22 B 32 B 42 B
3 A 13 B 23 D 33 D 43 B
4 C 14 C 24 A 34 A 44 A
5 B 15 C 25 D 35 D 45 A
6 B 16 B 26 D 36 D 46 A
7 BD 17 B 27 C 37 D 47 B
8 A 18 B 28 C 38 A 48 D
9 A 19 A 29 C 39 A 49 A
10 D 20 D 30 B 40 B 50 D

Mã đề 618
1.A 2.A 3.A 4.C 5.B 6.B 7.D 8.A 9.A 10.D
11.D 12.D 13.B 14.C 15.C 16.B 17.B 18.B 19.A 20.D
21.B 22.B 23.D 24.A 25.D 26.D 27.C 28.C 29.C 30.B
31.D 32.B 33.D 34.A 35.D 36.D 37.D 38.A 39.A 40.B
41.D 42.B 43.B 44.A 45.A 46.A 47.B 48.D 49.A 50.D

 

Mã đề 619
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 A 31 D 41 A
2 C 12 B 22 D 32 A 42 D
3 A 13 A 23 A 33 A 43 C
4 B 14 C 24 A 34 D 44 D
5 A 15 A 25 D 35 A 45 C
6 D 16 A 26 D 36 A 46 B
7 D 17 A 27 C 37 C 47 C
8 B 18 B 28 A 38 A 48 B
9 B 19 C 29 C 39 A 49 B
10 D 20 B 30 D 40 B 50 A

Mã đề 620
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 B 21 C 31 A 41 B
2 D 12 B 22 B 32 B 42 D
3 A 13 A 23 B 33 C 43 B
4 D 14 B 24 B 34 C 44 A
5 C 15 C 25 C 35 C 45 C
6 C 16 C 26 B 36 D 46 D
7 B 17 A 27 B 37 A 47 A
8 B 18 D 28 D 38 A 48 C
9 D 19 A 29 A 39 A 49 B
10 C 20 B 30 A 40 B 50 D

 

Mã đề 621
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 B 21 A 31 A 41 D
2 B 12 C 22 A 32 D 42 D
3 B 13 C 23 B 33 A 43 D
4 C 14 A 24 A 34 D 44 B
5 C 15 B 25 B 35 D 45 B
6 B 16 B 26 B 36 C 46 C
7 B 17 D 27 D 37 D 47 A
8 B 18 A 28 A 38 D 48 A
9 C 19 A 29 A 39 A 49 C
10 D 20 B 30 B 40 C 50 D

Mã đề 622
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 A 11 A 21 D 31 D 41 C
2 D 12 B 22 D 32 D 42 B
3 C 13 A 23 D 33 C 43 C
4 B 14 D 24 C 34 C 44 C
5 A 15 B 25 D 35 C 45 D
6 D 16 B 26 D 36 A 46 D
7 B 17 C 27 B 37 B 47 C
8 D 18 D 28 B 38 C 48 C
9 A 19 B 29 C 39 B 49 D
10 B 20 C 30 D 40 C 50 B

Mã đề 623
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 D 11 C 21 B 31 A 41 B
2 D 12 D 22 A 32 D 42 A
3 C 13 C 23 A 33 C 43 B
4 C 14 A 24 A 34 C 44 A
5 D 15 C 25 C 35 D 45 A
6 D 16 D 26 B 36 B 46 A
7 C 17 D 27 C 37 B 47 D
8 B 18 A 28 C 38 B 48 C
9 C 19 B 29 D 39 A 49 D
10 A 20 B 30 C 40 A 50 B

 

Mã đề 624
Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 B 11 B 21 C 31 D 41 C
2 B 12 A 22 C 32 A 42 B
3 C 13 C 23 C 33 A 43 C
4 A 14 D 24 B 34 D 44 C
5 B 15 B 25 B 35 A 45 A
6 C 16 A 26 C 36 A 46 C
7 B 17 B 27 C 37 C 47 C
8 A 18 D 28 B 38 A 48 A
9 C 19 B 29 D 39 A 49 A
10 C 20 A 30 A 40 B 50 B

Vậy là kì thi THPT Quốc gia năm 2021 cũng đã kết thúc. Các sĩ tử 2003 cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Sau 12 năm đèn sách và quá trình ôn thi vất vả, hãy tận hưởng kì nghỉ nghè trọn vẹn và đúng nghĩa không phải học thêm.

Chúng ta đã có những ngày ôn thi và đi thi thật không thể quên trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Tất cả đã đều cố gắng cho một kì thi thành công và an toàn.

Tiếng Trung Thanhmaihsk chúc các bạn sẽ đạt được số điểm mà mình mong muốn. Trúng tuyển vào trường Đại học đã chọn để mở ra cánh cửa tương lai của mình nhé!

Các bạn 2004 và 2005 hãy cố gắng để học tốt tiếng Trung. Đừng quên follow Fanpage Thanhmaihsk để đọc những bài viết hay nhé!

Nếu có bất cứ thắc mắc gì về khóa học , các bạn để lại thông tin, chúng mình sẽ liên hệ ngay nhé!

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC