lybach

lời hay ý đẹp

抽刀断水水更流
举杯消愁愁更愁

chōu dāo duàn shuǐ, shuǐ gèng liú . jǔ bēi xiāo chóu , chóu gèng chóu

giơ đao chém đứt dòng nước nhưng nào ngờ nước chảy càng xiết hơn. Lấy rượu giải sầu nào ngờ sầu thêm sầu. Ảnh sưu tầm

Both comments and trackbacks are currently closed.