3444 lượt xem

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2 đầy đủ

Hình ảnh Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2 đầy đủ

HSK 2 là trình độ sơ cấp trong tiếng Trung với 300 từ vựng cùng các chủ điểm ngữ pháp tiếng Trung. Cùng tự học tiếng Trung học ngữ pháp tiếng Trung HSK 2 nhé!

Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Trung HSK 2

Chủ điểm Cấu trúc Ví dụ
Phó từ
Mẫu câu tiếp tục với 还(hái) Subj. + 还 + Verb Phrase / Adj. 你 还在 看 书 ?
Nhấn mạnh với 就是 (jiushi) 就是 + Verb 我 父母 就是 不 让 我 一个人 去 。
Nhấn mạnh số lượng với 多 (dou) 大家 / 很多人 + 都⋯⋯ 很 多 地方 都 有 wifi。
Diễn đạt “sẽ” với 就要(Jiù yào) 还有 + Time Period + 就要 + Verb Phrase + 了 还有 五 天 就要 放假 了 。
Diễn đạt “lần nữa” với 再 (Zài) 再 + Verb 我 下 次 再 来。
Diễn đạt “tất cả” với 都 (Dōu) 都 + Time + 了 都 九点 了 ,快点 起床 !
Diễn đạt “đã” với 已经 (Yǐjīng) 已经⋯⋯了 他 已经 走 了 。
Diễn đạt “và cũng” với 还(hái) 还 + Verb 她 有 一个 弟弟,还 有 一个 妹妹。
Thể hiện sự việc đã xảy ra với 就 (jiù) Subj. + Time + 就 + Verb + 了 我 昨晚 八 点 半 就 睡觉 了 。
Thể hiện “sau đó” bằng 就 (jiù) 就 + Verb Phrase 我们 现在 有 时间,就 去吧。
Các lệnh phủ định với 别 (Bié )  别 + Verb 别走。
Trạng từ có tính từ
Hỏi về mức độ với 多 (Duō) Subj. + 多 + Adj. ? 他 多 高?
Thể hiện “một chút” với 有点 (Yǒudiǎn) 有点(儿) + Adj. 我 有点 饿 。
Thể hiện rời đi với 离 (lí) Place 1 + 离 + Place 2 + Adv. + 近 / 远 我 家 离 大学 很 近。
Thể hiện “thêm” với 更 (gèng) 更 + Adj. 我 想 找 一个 更 有钱 的 男朋友。
Thể hiện “thực sự” với 真 (zhen) 真 + Adj. 你 女朋友 真 漂亮 。
Kiểm duyệt tính từ tích cực với “hai” 还 + Adj. 还 可以。还 好。
Sửa đổi danh từ bằng cụm từ + “de” Phrase + 的 + Noun 去 北京 的 火车。今天 来 的 人。
Thể hiện “nhất” với 最(zuì) 最 + Adj. (+ 了) 谁 最 有钱 ?
Liên từ
Liên từ 那个(Nàgè) ⋯⋯那个⋯⋯ 那个⋯⋯你 可以 做 我 的 女 朋友 吗?
Lượng từ
Lặp lại các lượng từ MW + MW 个 个 都 很 好。
Danh từ
Thể hiện “khi” với 的时候 (De shíhòu) ⋯⋯的时候 你 不在 的 时候,我 会 想 你。
Số
Chỉ ra một số vượt quá Number + 多 三 十 多 岁
Số và lượng từ
Thể hiện “một số” với 几(Jǐ) 几 + Measure Word + Noun 桌子 上 有 几 本 书。
Trợ từ
Verb + 着 我 读 ,你 听 着 。
⋯⋯吧 那 好 吧。
Subj. + Verb Phrase + 了 你 应该 问 老师 。我 问 了 。
Verb + 过 我 去 过 中国 。
⋯⋯呢 ? 我 不 要 回家 。还 早 呢 !
Verb + 过 + 了 她 吃 过 了 。
Giới từ
So sánh cơ bản với 比 (Bǐ) Noun 1 + 比 + Noun 2 + Adj. 你 比 我 胖 。
Thể hiện “cho” với 给 (gěi) Subj. + 给 + Recipient + Verb Phrase 妈妈 在 给 孩子 们 做饭 。
Diễn từ “từ…đến…” với 从… 到  从⋯⋯到⋯⋯ 从1 号 到 5 号 我 在 上海。
Thể hiện “về phía” với 往(Wǎng) 往 + Direction Word 往 + Direction / Place + Verb
Sử dụng 对 (Duì) với động từ Subj. + 对 + Person + Verb 宝宝 对 我 笑 了。
Động từ
姓 + Surname 你 姓 什么 ?
Trợ động từ
要 (Yào) 要 + Noun / 要 + Verb 我 要 一 杯 水。
Thể hiện “sẽ” với 要 (Yào) Subj. + 要 + Verb (+ 了) 我 要 去 吃饭,你 去 吗?
Thể hiện sự cho phép với 可以 (Kěyǐ) 可以 + Verb 这里 可以 吸烟 吗?
Muốn làm gì đó với 要 (Yào) 要 + Verb 我 要 吃饭 。
Cụm động từ
Các hành động liên tiếp (Verb Phrase 1) + (Verb Phrase 2) 我们 去 咖啡店 喝 咖啡 吧。
Thể hiện “cùng” với 一起 (Yīqǐ) 一起 + Verb 我们 一起 去 吧!要 不 要 一起 吃饭?
Đo từ cho động từ Verb + Number + Measure Word 做 三 次。读 两 遍 。
Các lệnh phủ định với 不要 (Bùyào) 不要 + Verb 不要 说 英文!
Sự lặp lại của động từ Verb + Verb 你 看看。
Trường hợp đặc biệt của 在 (zài) sau động từ Verb + 在 + Place 我 住 在 北京。放 在 这里。
Sử dụng 到 (Dào) có nghĩa là “đi đến” 到 + Place 我 到 上海。
Sử dụng 好 (Hǎo) có nghĩa là “dễ dàng” 好 + Verb 好 做。好 买。
Xác minh với 一下 (yīxià ) Verb + 一下 你 看 一下 。
Động từ theo sau là 给 (Gěi) Subj. + Verb + 给 + Recipient + Obj. 他 送给 我 一 束 花 。
Động từ đứng trước 给 (Gěi) Subj. + 给 + Target + Verb + Obj. 现在 不要 给 他 打 电话 。
Động từ lấy đối tượng kép Subj. + Verb + Indirect Obj. + Direct Obj. 我 问 了 老师 一 个 问题。
Bổ sung
Verb + 得⋯⋯ 你 做 得 不错 。
不懂 Verb + 不懂 我 听不懂 。
Bổ sung kết quả Verb + 好 / 完 / 错 我们 吃 好 了 。
到 / 见 Verb + 到 / 见 听 到 了 吗 ?
完 (+ 了) Verb + 完 (+ 了) 我 说 完 了。
Số và lượng từ
Thể hiện “mỗi/mọi” với 每(每) 每 + Measure Word (+ Noun) 每 个 人。每 天。
Lượng từ để đếm Number + Measure Word + Noun 一 个 人。一 杯 水。
Lượng từ để chỉ “này” và “đó” 这 / 那 + Measure Word (+ Noun) 那 个 人。这 杯 水。
Các số thông thường với 第(Dì) 第 + Number (+ Measure Word) 你 是 我 的 第 一 个 朋友。
Mẫu câu hỏi
Câu hỏi khẳng định – phủ địn Verb + 不 + Verb / Adj. + 不 + Adj. 去 不 去?好 不 好 ?
Hỏi tại sao với 怎么( Zěnme) 怎么⋯⋯? 你 怎么 没 来?
Câu hỏi tu từ đơn giản 不 是…… 吗 ? 不 是 说好 了 吗 ?怎么 会 这样 ?
Câu hỏi với 不 (Bù) ⋯⋯是不是 / 对不对 / 好不好 ? 你们 明天 来,好 不 好 ?
Câu hỏi với 吗 (ma) ⋯⋯是吗 / 对吗 / 好吗 ? 这样 做, 对 吗 ?
Mẫu câu
Nhân quả với 因为⋯⋯ 所以⋯⋯ 因为⋯⋯ 所以⋯⋯ 因为 饿 了,所以 吃饭。
Thể hiện “sắp xảy ra” với 了(le) 快 + Verb / Adj. + 了 快 下雨 了 。
Thể hiện “mọi thứ” với 什么 都(shénme dōu) 什么 + 都 / 也⋯⋯ 爸爸 什么 都 知道。
Thể hiện “ngừng làm” với 别 .. 了 别 + Verb + 了 别 哭 了,烦 死了 。
是⋯⋯ 的 是⋯⋯ 的 我 是 来 上海 旅游 的 。
是⋯⋯ 的 是⋯⋯ 的 你 是 哪个 学校 的 ?
Các mẫu câu cơ bản / đơn giản
Thể hiện “mọi lúc” bằng 每 (měi) và 都 (dōu) 每次 + Event 1 + 都 + Event 2 为什么 每 次 我 来 他 都 不 在。
So sánh
Thể hiện “nhiều hơn nữa” trong so sánh Noun 1 + 比 + Noun 2 + Adj. + 多了 拼音 比 汉字 容易 多了 。
Các mẫu câu phức
Thể hiện “mặc dù” với虽然 (Suīrán) và 但是 / 可是⋯⋯ (dànshì/ kěshì ⋯⋯) 虽然⋯⋯ ,但是 / 可是⋯⋯ 虽然 渴 了,但是 不 想 喝 啤酒。
Trợ động từ
要 vs 想 要 vs 想 我 要 一 杯 水 。 我 想 你 。
会 vs. 能 vs. 可以 会 vs. 能 vs. 可以 我 会 跳舞 。这里 不 能 跳舞 。我 可以 请 你 跳舞 吗 ?
Số
二 vs 两 二 vs 两 两 个 人。二 十 二。

Xem thêm:

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC