6949945182_50b024bb9b_b

So sánh giới từ 对、对于、关于

关于 có thể cấu thành 1 đoản ngữ giới từ đóng vai trò làm trạng ngữ và thường được đặt ở đầu câu. Còn对于 khi cấu thành đoản ngữ giới từ có thể đứng đầu cũng có thể đứng giữa câu.
Ảnh sưu tầm

Both comments and trackbacks are currently closed.