tam quốc 2

kể chuyện về 3 nước thời tam quốc

Khi triều đại nhà Hán suy yếu, Lưu Bị , một người thuộc dòng dõi hoàng tộc nhà Hán, đã tập hợp được nhiều tướng tài, cùng với sự giúp đỡ của Gia Cát Lượng , đã chiếm được Kinh Châu rồi sau đó là vùng Ba Thục và Hán Trung.
Ảnh sưu tầm.

Both comments and trackbacks are currently closed.