16616 lượt xem

Một số cấu trúc tiếng Trung thông dụng không thể bỏ qua

Dưới đây sẽ là 1 số cấu trúc tiếng trung thông dụng khi học. Bạn không thể bỏ qua và nhất định phải vận dụng nó thật thường xuyên, nhuần nhuyễn nếu không sẽ rất phí đấy. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ!

Một số cấu trúc tiếng Trung thông dụng không thể bỏ qua

1. 并列关系 /bìngliè guānxì/: Quan hệ song song; ngang hàng; đồng đẳng

a/ 既……,又……/jì……, yòu……/: Đã…lại…

VD:
既聪明又用功。
Jì cōngmíng yòu yònggōng.
Đã thông minh lại còn chăm chỉ.

b/ 一边……,一边……/yībiān……, yībiān……/: Vừa …., vừa……

VS:
他一边儿答应,一边儿放下手里的书。
Tā yībiān er dāyìng, yībiān er fàngxià shǒu li de shū.
Anh ấy vừa nhận lời vừa bỏ quyển sách trên tay xuống.

c/不是……,而是…… /bùshì……, ér shì……/: Không phải…mà là

VD:
你这问题不是我不帮你,而是我实在不会。
Nǐ zhè wèntí bùshì wǒ bù bāng nǐ, ér shì wǒ shízài bù huì.
Việc của anh không phải là tôi không giúp, mà là thực tình tôi không làm được.

d/……是……,不是……/……shì……, bùshì……/:Là……., không phải…..

VD:

他是我们的敌人,不是我们的朋友 。
Tā shì wǒmen de dírén, bùshì wǒmen de péngyǒu.
Nó là kẻ thù của chúng ta, không phải là bạn của chúng ta.

2. 选择关系 /xuǎnzé guānxì/: Câu lựa chọn

e/或者…… ,或者…… /huòzhě…… , huòzhě/: ……;hoặc……., hay/ hoặc là……

VD:
这本书或者你先看,或者我先看。
Zhè běnshū huòzhě nǐ xiān kàn, huòzhě wǒ xiān kàn.
Quyển sách này hoặc là anh xem trước hay/hoặc là là tôi xem trước.

f/要么…… ,要么……/Yàome………Yàome………/: Hoặc là ……., hoặc là…….

VD:
要么他来,要么我去,明天总得当面谈一谈。
Yàome tā lái, yàome wǒ qù, míngtiān zǒng dé dāng miàntán yī tán.
Hoặc là anh ấy đến hoặc là tôi đi, ngày mai thế nào cũng phải gặp nhau để nói chuyện cho rõ.

g/不是…… ,就是…… /bùshì…… , jiùshì……/: Không phải/là ….., thì là……

VD:
人生不是恩怨就是情仇。
Rénshēng bùshì ēnyuàn jiùshì qíng chóu.
Đời người không phải là ân oán, thì là tình thù.

h/是…… ,还是……/shì…… , háishì……/: Là…, hay là…….

VD:
他是中国人还是越南人?
Tā shì zhōngguó rén háishì yuènán rén?
Anh ấy là người Trung Quốc, hay là người Việt Nam?

i/与其……,不如……/yǔqí……, bùrú……/: thà…; thà … còn hơn

VD:
与其坐车,不如坐船。
Yǔqí zuòchē, bùrú zuò chuán.
Thà đi tàu còn hơn đi xe.

j/宁肯/宁可……,也……nìngkěn/ nìngkě……, yě……:Thà, thà rằng……., cũng……

VD:
他宁肯喝稀饭,也不肯吃别人家饭菜。
Tā nìngkěn hē xīfàn, yě bù kěn chī bié rénjiā fàncài.
Anh ấy thà chịu húp cháo, chứ không chịu ăn cơm nhà người ta.

3. 递进关系 /dì jìn guānxì/: Câu tăng tiến

k/不但…… ,而且…… /bùdàn…… , érqiě……/: Không những/không chỉ/không những/chẳng những….., mà còn………

VD:
不但以身作则,而且乐于助人。
Bùdàn yǐshēnzuòzé, érqiě lèyú zhùrén.
Chẳng những lấy mình làm gương mà còn vui lòng giúp đỡ người khác.

l/不但不……,反而 ……/bùdàn bù……, fǎn’ér……/: Không những không……., trái lại/ ngược lại…..

VD:
风不但不停,反而越来越大了。
Fēng bùdàn bù tíng, fǎn’ér yuè lái yuè dàle.
Gió không những không ngừng, mà trái lại càng mạnh thêm.

m/尚且……,何况……/shàngqiě……, hékuàng……/: Còn……, huống/hơn nữa/vả lại/huống hồ/huống chi

VD:
大人尚且如此,何况我们小孩子呢?
Dàrén shàngqiě rúcǐ, hékuàng wǒmen xiǎo háizi ní?
Người lớn còn như vậy, huống chi là con nít?

4.因果关系 /yīnguǒ guānxì/: Câu nhân quả

n/因为……,所以……/yīnwèi……, suǒyǐ……/: Bởi vì ….., cho nên…

VD:
因为今天事情多,所以没有去。
Yīn wéi jīntiān shìqíng duō, suǒyǐ méiyǒu qù.
Bởi vì hôm nay nhiều việc, cho nên không có đi.

o/由于…… yóuyú……: bởi/do /bởi vì

VD:
由于老师傅的耐心教导,他很快就掌握了这一门技术。
Yóuyú lǎoshī fu de nàixīn jiàodǎo, tā hěn kuài jiù zhǎngwòle zhè yīmén jìshù.
Do sự chịu khó dạy dỗ của bác thợ già, anh ấy đã nhanh chóng nắm được kỹ thuật này.

p/ ……,因此…… /……, yīncǐ……/: Bởi vì/do đó/vì vậy

VD:
他的话引得大家都笑了,室内的空气因此轻松了很多。
Tā dehuà yǐndé dàjiā dōu xiàole, shìnèi de kōngqì yīncǐ qīngsōngle hěnduō.
Lời nói của anh ấy khiến mọi người đều cười, do đó không khí trong phòng cũng bớt căng thẳng.

q/ 既然……,那么,就,也,还…… /jìrán……, nàme, jiù, yě, hái……/: Đã ….., thì…..

VD:

既然知道做错了,就应当赶快纠正。
Jìrán zhīdào zuò cuòle, jiù yīngdāng gǎnkuài jiūzhèng.
Đã biết làm sai thì phải nhanh chóng sửa chữa.

你既然一定要去,我也不便阻拦。
Nǐ jìrán yīdìng yào qù, wǒ yě bùbiàn zǔlán.
Anh đã nhất định đi thì tôi cũng không tiện ngăn cản.

5. 转折关系 /zhuǎnzhé guānxì/ : Câu chuyển ý

r/虽然……,但是…… /suīrán……, dànshì……/: Tuy,tuy nhiên… nhưng,vẫn,cứ

VD:
现在我们虽然生活富裕了,但是也要注意节约。
Xiànzài wǒmen suīrán shēnghuó fùyùle, dànshì yě yào zhùyì jiéyuē.
Tuy là bây giờ cuộc sống của chúng ta đã được sung túc, nhưng cũng vẫn phải tiết kiệm.

s/尽管…但……/jǐnguǎn…dàn……/:cho dù/dù rằng…..,nhưng….

VD:
尽管他不接受我的意见,但我有意见还要向他提。Jǐngu
ǎn tā bù jiēshòu wǒ de yìjiàn, dàn wǒ yǒu yìjiàn hái yào xiàng tā tí.
Cho dù anh ấy không tiếp thu ý kiến của tôi, nhưng tôi có ý kiến vẫn phải góp ý cho anh ấy.

t/ ……,却…… /qè……/: lại/mà lạ/nhưng mà

VD:
我有许多话要说,一时却说不出来。
Wǒ yǒu xǔduō huà yào shuō, yīshí quèshuō bu chūlái
Tôi có nhiều điều muốn nói, nhưng mà trong một lúc không nói hết được.

6. 条件关系 /tiáojiàn guānxì/ : Câu điều kiện

w/只有……,才…… /zhǐyǒu……, cái……/: chỉ có…mới…

VD:
只有同心协力,才能把事情办好。
Zhǐyǒu tóngxīn xiélì, cáinéng bǎ shìqíng bàn hǎo.
Chỉ có đồng tâm hiệp lực thì mới làm tốt công việc.

x/只要……,就…… /zhǐyào……, jiù……/: chỉ cần/miễn là…, thì…

VD:
只要肯干,就会干出成绩来。
Zhǐyào kěn gàn, jiù huì gàn chū chéngjī lái.
Chỉ cần chịu làm, thì sẽ làm được thành tích.

y/ 不管……,也……/bùguǎn……, yě……/: cho dù/bất kể/bất luận/chẳng kể/dù… hay khôngmặc dù…..cũng

VD:
不管困难多大,我们也要克服。
Bùguǎn kùnnán duōdà, wǒmen yě yào kèfú
Bất kể khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải khắc phục

7. 假设关系 /jiǎshè guānxì/: Câu giả thiết

z/如果……,就…… /rúguǒ……, jiù……/: nếu như/nếu mà/ví bằng,……thì……

VD:
如果你不能做一条公路,就作一条小径。
Rúguǒ nǐ bùnéng zuò yītiáo gōnglù, jiù zuò yītiáo xiǎo jìng.
Nếu anh không làm được một con đường lớn, thì làm một con đường tắt.

w/即使/纵然……,也……/jíshǐ/zòngrán……, yě……/: dù cho/cho dù/dầu rằng/mặc dù…..cũng….

VD:
今天纵然有雨,也不会很大。
Jīntiān zòngrán yǒu yǔ, yě bù huì hěn dà.
Dù hôm nay có mưa, cũng không thể mưa to được.

Hy vọng bài học đã cung cấp cho bạn những cấu trúc câu tiếng Trung thông dụng bổ ích. Ví dụ minh họa sẽ giúp bạn hiểu và nắm chắc kiến thức ngữ pháp. Đừng bỏ qua những bài học mới nhé!

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  Trả lời

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC