18434 lượt xem

Bài tập ngữ pháp HSK 2 có đáp án

Bạn đã đúng bao nhiêu câu ở bài tập HSK 1. Sau thời gian học hành thì cùng tự học tiếng Trung củng cố kiến thức với bài tập ngữ pháp HSK 2 với tự học tiếng Trung nhé!

Đừng quên check đáp án để xem bạn đã đúng được bao nhiêu câu nha.

Bài tập ngữ pháp HSK 2 có đáp án

1. Đặt 多(duō) vào vị trí thích hợp.

我①有②很③狗(dog)。(Wǒ ① yǒu ② hěn ③ ɡǒu.)
A. ①
B. ②
C. ③

2. Đặt 多(duō) vào vị trí thích hợp.

你家①离②超市③有④远?( Nǐ jiā ① lí ② chāoshì ③ yǒu ④ yuǎn?)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

3. Tạo câu từ các từ cho sẵn

要(yào) 多(duō) 你(nǐ) 休息(xiūxi)(rest) 说(shuō) 医生(yīshēnɡ)(doctor)

______________________________________________
A. 你说要休息多医生。(Nǐ shuō yào xiūxi duō yīshēnɡ.)
B. 你说医生要休息多。(Nǐ shuō yīshēnɡ yào xiūxi duō.)
C. 医生说你要休息多。(Yīshēnɡ shuō nǐ yào xiūxi duō.)
D. 医生说你要多休息。(Yīshēnɡ shuō nǐ yào duō xiūxi.)

4. Tạo câu từ các từ cho sẵn

是(shì) 他们(tāmen) 我的(wǒ de) 都(dōu) 朋友(pénɡyou)

_________________________________________
A. 他们是我的朋友都。(Tāmen shì wǒ de pénɡyou dōu.)
B. 我的朋友是他们都。(Wǒ de pénɡyou shì tāmen dōu.)
C. 他们都是我的朋友。(Tāmen dōu shì wǒ de pénɡyou.)
D. 我的朋友都是他们。(Wǒ de pénɡyou dōu shì tāmen.)

5. Tạo câu từ các từ cho sẵn

七岁 了 还 你 不会 衣服 都 穿

____________________________________________________
A. 你七岁了穿衣服还不会都。
B. 都七岁了你还不会穿衣服
C. 你七岁了还不会穿衣服都。
D. 还七岁了你都穿衣服不会。

6. Điền vào chỗ trống từ thích hợp

—— 饺子(dumpling)怎么样?( Jiǎozi zěnme yànɡ ?)

——好吃,我明天______要吃。(Hǎo chī,wǒ mínɡtiān ______ yào chī.)
A. 又(yòu)
B. 还(hái)
C. 再(zài)
D. 都(dōu)

7. Điền 还(hái) vào chỗ thích hợp

外面①为什么②在③下④雨?
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

8. Điền 就(jiù) vào chỗ thích hợp

①商店的②左边③是④我的家。
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

9. Tạo câu từ các từ cho sẵn

就 马上(soon) 开始(begin) 电影 了

________________________________________________
A. 电影开始了马上就。
B. 电影马上就开始了。
C. 电影就马上开始了。
D. 电影就开始了马上。

10. Điền vào chỗ trống từ thích hợp

我们可以看看这本书吗?(Wǒmen kěyǐ kànkɑn zhè běn shū mɑ?_)

你们看___。(Nǐmen kàn ___.)
A. 吗(ma)
B. 吧(ba)
C. 啊(à)
D. 呢(ne)

11. Đặt 吧(ba) vào vị trí thích hợp.

你们①俩②以前③认识④?(Nǐmen ① liǎnɡ ② yǐqián ③ rènshi ④ ?)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

12. Đặt 着(zhe) vào vị trí thích hợp.

他①刚才②一直③看④天空(sky)。(Tā ① ɡānɡcái ② yìzhí ③ kàn ④ tiānkōnɡ.)

______________________________________
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

13. Câu nào dưới đây là đúng?

A. 他来着了。(Tā lái zhe le.)
B. 他正吃着饭呢。(Tā zhènɡ chī zhe fàn ne.)
C. 他们去着公园。(Tāmen qù zhe ɡōnɡyuán.)
D. 我喝过着果汁。(Wǒ hē ɡuò zhe ɡuǒzhī.)

14. Câu nào dưới đây là không đúng?

A. 给我看看。( Gěi wǒ kànkɑn.)
B. 我可以尝一尝吗?( Wǒ kěyǐ chánɡ yì chánɡ mɑ?)
C. 我们去吃饭吃饭吧?( Wǒmen qù chī fàn chī fàn bɑ?)
D. 我们休息休息吧。(Wǒmen xiūxi xiūxi bɑ.)

15. Câu nào dưới đây là đúng?

A. 我有有书。(Wǒ yǒu yǒu shū.)
B. 给你介绍介绍他。(Gěi nǐ jièshào jièshào tā.)
C. 他是一是中国人。(Tā shì yí shì Zhōnɡɡuó rén.)
D. 你想喝水喝水吗?(Nǐ xiǎnɡ hē shuǐ hē shuǐ mɑ?)

16. Câu nào dưới đây là đúng?

A. 这个蛋糕大大。(Zhè ɡe dànɡāo dà dà.)
B. 他长得高高。(Tā zhǎnɡ de ɡāo ɡāo.)
C. 这个水果非常甜甜的。(Zhèɡe shuǐɡuǒ fēichánɡ tián tián de.)
D. 我有一支长长的笔。(Wǒ yǒu yì zhī chánɡ chánɡ de bǐ.)

17. Câu nào dưới đây là không đúng?

A. 他的眼睛大大的。(Tā de yǎnjinɡ dà dà de.)
B. 这种水很酸酸的(sour)。(Zhè zhǒnɡ shuǐ hěn suān suān de.)
C. 那棵树高高的。(Nà kē shù ɡāo ɡāo de.)
D. 他慢慢地走着。(Tā màn màn de zǒu zhe.)

18. Điền vào chỗ trống từ thích hợp

我的家_____超市只有两百米。(Wǒ de jiā _____ chāoshì zhǐyǒu liǎnɡ bǎi mǐ.)
A. 从(cónɡ)
B. 到(dào)
C. 离(lí)
D. 来(lái)

19.Điền vào chỗ trống từ thích hợp

请你_____第二个词开始读,读___第十三个词。( Qǐnɡ nǐ _____ dì èr ɡè cí kāishǐ dú, dú ___ dì shí sān ɡè cí.)
A. 从(cónɡ);从(cónɡ)
B. 从(cónɡ);到(dào)
C. 离(lí);离(lí)
D. 离(lí);到(dào)

20.Điền vào chỗ trống từ thích hợp.

他今天有_____不高兴。(Tā jīntiān yǒu___ bù ɡāoxìnɡ.)
A.一点儿(yì diǎnr)
B.十分(shífēn)
C.很(hěn)
D.非常(fēichánɡ)

21. Đặt 一点儿(yì diǎnr) vào chỗ trống thích hợp

你能不能①帮②我买③葡萄④?(Nǐ nénɡ bu nénɡ ① bānɡ ② wǒ mǎi ③ pútɑo ④?)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

22. Đặt 真(zhēn) vào chỗ trống thích hợp

①认识②你③高兴④啊! ( ① rènshi ② nǐ ③ ɡāoxìnɡ ④ ā!)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

23. Đặt 很(hěn) vào chỗ trống thích hợp

那边①有一棵②大的③树④。(Nàbiɑn ① yǒu yì kē ② dà de ③ shù ④ .)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

24. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

——你吃___早饭了吗?(Nǐ chī ___ zǎofàn le mɑ?)

——吃过了。(Chī ɡuò le.)
A. 了过(le ɡuò)
B. 过(ɡuò)
C. 在(zài)
D. 着(zhe)

25. Đặt 了(le) vào chỗ trống

我①看②了这部③电影④。(Wǒ ① kàn ② le zhè bù ③ diànyǐnɡ ④ .)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

26. Điền từ vào chỗ trống (Nhiều đáp án)

图书馆里____大声说话。( Túshū ɡuǎn lǐ ____ dàshēnɡ shuōhuà.)
A. 别(bié)
B. 不要(bú yào)
C. 不(bú)
D. 没有(méiyǒu)

27. Đặt 别(bié) vào chỗ trống

你①能②不③能④吵了?(Nǐ ① nénɡ ② bù ③ nénɡ ④ chǎo le?)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

28. Đặt 让(ràng) vào chỗ trống

爸爸①我②去超市③买④蔬菜。(Bàbɑ ① wǒ ② qù chāoshì ③ mǎi ④ shūcài.)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

29. Câu nào dưới đây đúng?

A. 我弟弟让去学校。(Wǒ dìdi rànɡ qù xuéxiào.)
B. 他让我是中国人。(Tā rànɡ wǒ shì Zhōnɡɡuó rén.)
C. 这里让开心。(Zhèlǐ rànɡ kāixīn.)
D. 我让他走了。(Wǒ rànɡ tā zǒu le.)

30. Đặt 比 (bǐ) vào chỗ thích hợp

我①他②高③三④厘米(centimeter)。(Wǒ ① tā ② ɡāo ③ sān ④ límǐ.)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

31. Xem tranh và chọn câu đúng. (Nhiều đáp án)

A. 左边的树高比右边。(Zuǒbiɑn de shù ɡāo bǐ yòubiɑn.)
B. 左边的树比右边的树高。(Zuǒbiɑn de shù bǐ yòubiɑn de shù ɡāo.)
C. 右边的树比左边的树高。(Yòubiɑn de shù bǐ zuǒbiɑn de shù ɡāo.)
D. 右边的树比左边的树矮(short)。(Yòubiɑn de shù bǐ zuǒbiɑn de shù ǎi.)

32. Câu nào dưới đây đúng?

①—— 这是你的吗?(Zhè shì nǐ de mɑ?)
——可以。(Kěyǐ.)

②——我们去看电影,好吗?(Wǒmen qù kàn diànyǐnɡ, hǎo mɑ?)
——是的。(Shì de.)

③—— 你喝不喝果汁?(Nǐ hē bù hē ɡuǒzhī?)
——嗯,谢谢。(Èn, xièxie.)

④——你吃完了?(Nǐ chī wán le?)
——可以。(kěyǐ.)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

33. Tạo câu từ các từ cho sẵn (Nhiều đáp án)

冰激凌(ice cream)(bīnɡ qí lín) 吃(chī) 你(nǐ) 吃(chī) 不(bù)
A. 你吃冰激凌不吃?(Nǐ chī bīnɡ jī línɡ bù chī?)
B. 你不吃冰激凌吃?(Nǐ bù chī bīnɡ jī línɡ chī?)
C. 你吃不吃冰激凌?(Nǐ chī bù chī bīnɡ jī línɡ?)
D. 冰激凌你吃不吃?(Bīnɡ qí lín nǐ chī bù chī?)

34. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. (Nhiều đáp án)

飞机马上_____起飞(take off)了。(Fēijī mǎshànɡ _____ qǐfēi le.)
A. 要(yào)
B. 快(kuài)
C. 快要(kuàiyào)
D. 就要(jiùyào)

35. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

____中秋节(Mid-autumn Day)了,你想吃月饼(moon cake)吗?(____ Zhōnɡqiū jié le,nǐ xiǎnɡ chī yuèbǐnɡ mɑ?)
A. 要(yào)
B. 快(kuài)
C. 快要(kuàiyào)
D. 就要(jiùyào)

36. Điền câu thích hợp vào chỗ trống.

你在干什么?(Nǐ zài ɡàn shénme?)

____________。
A. 我看着电视呢。(Wǒ kàn zhe diànshì ne.)
B. 正跳着舞。(Zhènɡ tiào zhe wǔ.)
C. 正在开会。(Zhènɡ zài kāihuì.)
D. 正唱着歌呢。(Zhènɡ chànɡ zhe ɡē ne.)

37. Điền câu thích hợp vào chỗ trống.

你在等谁?(Nǐ zài děnɡ shuí?)

____________。
A. 我正在等着你呢。(Wǒ zhènɡ zài děnɡ zhe nǐ ne.)
B. 我在等小明。(Wǒ zài děnɡ Xiǎomínɡ.)
C. 在等着呢。(Zài děnɡ zhe ne.)
D. 正等呢。(Zhènɡ děnɡ ne.)

38. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

你们都吃____了吗?(Nǐmen dōu chī ____ le mɑ?)
A. 对(duì)
B. 完(wán
C. 会(huì)
D. 懂(dǒnɡ)

39. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

小明,这件衣服没洗______,上面还是脏的。(Xiǎomínɡ,zhè jiàn yīfu méi xǐ ____,shànɡmiɑn hái shì zānɡ de.)
A. 完(wán)
B. 好(hǎo)
C. 了(le)
D. 干净(ɡānjìnɡ)

40. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

那边的那座山你看得____吗?(Nàbiɑn de nà zuò shān nǐ kàn de____ mɑ?)
A. 干净(ɡānjìnɡ)
B. 下(xià)
C. 完(wán)
D. 见(jiàn)

41. Đặt 得 vào vị trí đúng

这首歌①他②唱③不④好。(Zhè shǒu ɡē ① tā ② chànɡ ③ bù④ hǎo.)
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

42. Hoàn thành hội thoại

——他们怎么样?(Tāmen pǎo dezěnme yànɡ?)

——小明跑得很快,_______________。(Xiǎomínɡ pǎo de hěn kuài, _______________.)
A. 大卫跑得慢多了。(Dàwèi pǎo de màn duō le.)
B. 大卫不跑得慢。(Dàwèi bù pǎo de màn.)
C. 大卫跑得了。(Dàwèi pǎo de liǎo.)
D. 大卫跑不了。(Dàwèi pǎo bù liǎo.)

43. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

我已经来这里______。( Wǒ yǐjīnɡ lái zhèlǐ______.)
A. 很快了(hěn kuài le)
B. 很好(hěn hǎo)
C. 不怎么样(bù zěnme yànɡ)
D. 三天了(sān tiān le)

44. Hoàn thành hội thoại

你去过中国吗?(Nǐ qù ɡuò Zhōnɡɡuó mɑ?)

____________________。
A. 我去了中国了。(Wǒ qù le Zhōnɡɡuó le.)
B. 我去中国。(Wǒ qù Zhōnɡɡuó.)
C. 我去过中国两次。(Wǒ qù ɡuò Zhōnɡɡuó liǎnɡ cì.)
D. 我想不去。(Wǒ xiǎnɡ búqù.)

45. Xem tranh và chọn câu đúng

A. 我上来。(Wǒ shànɡ lái.)
B. 我上去。(Wǒ shànɡ qù.)
C. 我过来。(Wǒ ɡuò lái.)
D. 我下来。(Wǒ xià lái.)

46. Xem tranh và chọn câu đúng


A. 我们下去。(Wǒmen xià qù.)
B. 我们下来。(Wǒmen xià lái.)
C. 我们过来。(Wǒmen ɡuò lái.)
D. 我们过去。(Wǒmen ɡuò qù.)

47. Xem và chọn câu đúng


A. 你回来。(Nǐ huí lái.)
B. 你过去。(Nǐ ɡuò qù.)
C. 你过来。(Nǐ ɡuò lái.)
D. 你上来。(Nǐ shànɡ lái.)

Đáp án: 1-C, 2-D, 3-D, 4-C, 5-B, 6-B, 7-B, 8-C, 9-B, 10-B, 11-D, 12-D, 13-B, 14-C, 15-B, 16-D, 17-B, 18-C, 19-B, 20-A, 21-C, 22-C, 23-B, 24-B, 25-D, 26-A và B, 27-D, 28-A, 29-D, 30-A, 31-B và D, 32-C, 33-A và C và D, 34-A và D, 35-B, 36-C, 37-B, 38-B, 39-D, 40-D, 41-C, 42-A, 43-D, 44-C, 45-B, 46-B, 47-C.

Bạn đã đúng được bao nhiêu câu ngữ pháp tiếng Trung vừa rồi? Học tiếng Trung Quốc ở đâu giúp bạn phát triển toàn diện 4 kỹ năng. Chỉ có tại THANHMAIHSK.

THANHMAIHSK còn có rất nhiều bài tập hay để bạn ôn tập nữa đó! Các bạn học viên tại trung tâm luôn được làm bài tập hàng ngày để ôn luyện kiến thức tại nhà.

Còn chần chừ gì mà không gia nhập vào đại gia đình THANHMAIHSK nhỉ? Rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đang đợi bạn đó!

Xem thêm:

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  Trả lời

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC