5311 lượt xem

Tên các phường quận trong Sài Gòn bằng tiếng Trung

Hình ảnh Tên các phường quận trong Sài Gòn bằng tiếng Trung

Gọi tên các phường, quận trong Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) bằng tiếng Trung. Tổng hợp các quận, huyện, phường, xã trong tphcm bằng tiếng Hoa đầy đủ nhất.

Sài Gòn (tphcm) là một trong những nơi có số lượng người Hoa nhiều nhất Việt Nam. Sử dụng tiếng Hoa trong Sài Gòn rất phổ biến. Bài học tiếng Trung hôm nay mà THANHMAIHSK giới thiệu với các bạn đó là tên các phường quận trong Sài Gòn bằng tiếng Trung nhé!

第一郡                    dì yī jùn                           Quận 1

第二郡                    dì èr jùn                           Quận 2

第三郡                    dì sān jùn                        Quận 3

第四郡                    dì sì jùn                           Quận 4

第五郡                    dì wǔ jùn                         Quận 5

第六郡                    dì liù jùn                         Quận 6

第七郡                    dì qī jùn                           Quận 7

第八郡                    dì bā jùn                          Quận 8

第九郡                    dì jiǔ jùn                         Quận 9

第十郡                    dì shí jùn                         Quận 10

第十一郡                dì shíyī jùn                      Quận 11

第十二郡                dì shí’èr jùn                     Quận 12

新平郡                    Xīnpíng jùn                     Quận Tân Bình

富润郡                    Fùrùn jùn                        Quận Phú Nhuận

旧邑郡                    Jiùyì jùn                          Quận Gò Vấp

平盛郡                    Píngshèng jùn                 Quận Bình Thạnh

守德郡                    Shǒudé jùn                      Quận Thủ Đức

平新郡                    Píngxīn jùn                     Quận Bình Tân

新富郡                    Xīnfù jùn                         Quận Tân Phú

霍门县                    Huòmén xiàn                  Huyện Hoóc Môn

古芝县                    gǔ zhī xiàn                      Huyện Củ Chi

平政县                    píng zhèng xiàn              Huyện Bình Chánh

hinh-anh-ten-cac-phuong-quan-trong-sai-gon-bang-tieng-trung-1

ten duong tp hcm tieng trung

Tên đường ở tphcm bằng tiếng Trung

TEÂN ÑÖÔØNG街名 jie míng

An Bình 安平 an ping
An Döông Vöông 安陽王 an jang wang
An Ñieàn 安恬 an tian
An Phuù Taây 安富西 an fu xi
An Toân 安尊 an zun
AÂu Cô 歐姬 ou ji
AÂu Döông Laân 歐陽璘ou yang lin 
Ba Ñình 巴亭ba tíng 
Baøøõ Haït 巴轄 ba xia
Baø Huyeän Thanh Quan 清官縣夫人 qing guan xian fu ren
Ba Gia 巴嘉ba jia
Baø Leâ Chaân黎真夫人lí zhen fu ren
Ba Vì 巴為ba wei
Baïch Vaân 白雲bai yun
Baõi Saäy 擺彩bai cai
Baøn Côø 棋盤 qípaùn
Baéc Haûi 北海 bei hai
Bình Ñoâng 平東ping dong
Bình Taây 平西ping xi
Bình Thaùi 平泰 ping taùi
Bình Tieân 平仙ping xian
Buøi Ñình Tuùy 裴庭醉 peùi ting zui
Buøi Höõu Nghóa 裴友義peùi you yi
Buøi Thò Xuaân 裴氏春 peùi shì chun
Buøi Vieän 裴援 peùi yuan
Caùch Maïng Thaùng Taùm 八月革命 ba yue geù mìng 
Camette 甘密 gan mì
Coâ Giang 姑江 gu jiang
Coäng Hoøa 共和 gong heù
Coáng Quyeàn 貢瓊 gong qioùng
Döông Baù Traïc 楊伯濯 yaùng boù zhuùo
Ñaøo Duy Töø 陶維慈 taùo wei cí
Ñieän Bieân Phuû 奠邊府 dìan bian fu
Ñoàng Khôûi 崛起 jue qi
Gia Phuù 嘉富 jia fu
Hai Baø Tröng 二徵夫人 eør zheng fu reùn
Hai Thaùng Ba 二月三日 eør yue san ri 
Haûi Thöôïng Laõn OÂng 海上賴翁haêi shang lai wong
Haøm Töû 咸子 xían zi
Haøn Haûi Nguyeân 韓海源 han hai yuan 
Haäu Giang 後江 hou jiang
Hoøa Bình和平heù píng
Hoøa Haûo 和好 heù haøo
Hoaøng Vaên Thuï 黃文樹 huang wen shuø 
Hoà Hoïc Laõm 胡學覽 hu xue lan
Huøng Vöông 雄王 xiong wang
Huyønh Baù Chaùnh 黃伯正 huang bo zheng
Huyønh Maãn Ñaït 黃敏達 huang min daù
Kinh Döông Vöông 涇陽王 jing yaùng wang
Kyø Ñoàng 奇童 qí toùng
Laïc Long Quaân 絡龍君 luo long jun
Lam Sôn 藍山 lan shan
Leâ Ñaïi Haønh 黎大行 lí daø xíng
Leâ Duaãn 黎筍 lí sun
Leâ Lôïi 黎利 lí lì
Leâ Quyù Ñoân 黎貴敦 lígui dun
Leâ Thaùnh Toân 黎聖宗 lí sheng zong
Löõ Gia 呂嘉 lu jia
Löông Nhöõ Hoïc 梁如學líang ru xue
Lyù Chieâu Hoaøng 李昭皇 li zhao huaùng
Lyù Thaùi Toå 泰祖 li taùi zu
Lyù Thöôøng Kieät 李常傑 li chaùng jie
Lyù Töï Troïng 李自仲 li zì zhong
Luõy Baùn Bích 壘半壁 lei banbi
Maïc Ñænh Chi 莫庭芝 moø ting zhi 
Minh Phuïng 鳴鳳 ming feng
Nam Kyø Khôûi Nghóa 南祈起義 naùn qí qi yi
Ngoâ Gia Töï 吳家嗣 wu jia sì
Ngoâ Quyeàn 吳權 wu quaùn
Ngaõ Tö Baûy Hieàn 七賢四岔路 qi xian si chaø luø
Nguyeãn Baù Hoïc 阮伯學 ruan boù xue
Nguyeãn Bieåu 阮表ruan biao
Nguyeãn Chí Thanh 阮志清 ruan zhi qing
Nguyeãn Du 阮攸 ruan you
Nguyeãn Duy Döông 阮維陽 ruan wei yang
Nguyeãn Hueä 阮惠 ruan hui
Nguyeãn Thaùi Bình 阮太平 ruan taùi ping
Nguyeãn Thaùi Hoïc 阮泰學 ruan taùi xue
Nguyeãn Thò Minh Khai 阮氏明開 ruan shi míng kai
Nguyeãn Traõi 阮豸 ruan zhi
Nguyeãn Vaên Cöø 阮文琚 ruan wen ju
Nhaät Taûo 日早 ru zao
Nô Trang Long 諾莊龍 nuo zhuang loùng
Pasteur 巴斯德 ba si deù
Phaïm Nguõ Laõo 范伍老 fan wu lao 
Phaïm Vaên Hai 范文二fan wen er
Phan Chu Trinh 潘周貞 pan zhou zhen
Phan Ñaêng Löu 潘登流 pan deng liu
Phoù Cô Ñieàu 傅基調 fu ji tiao
Sö Vaïn Haïnh 師萬幸 shi wan xing
Taûn Ñaø 傘陀 saên tuo
Taân Phuù 新富 xin fu
Tao Ñaøn 騷檀 sao taùn
Teân Löûu 火箭 huo jian
Thò Ngheà 氏藝 shi yi
Thaêng Long 昇隆 sheng loùng
Thuû Khoa Huaân 首科勳 shou ke xun
Thuaän Kieàu 順橋 shun qiao
Toâ Hieán Thaønh 蘇憲成 su xìan cheng
Toân Ñöùc Thaéng 孫德勝 sun de sheng
Toân Thaát Hieäp 宗室協 zong shi xie
Traàn Höng Ñaïo 陳興道 chen xing dao
Traàn Huy Lieäu 陳輝寮 chen hui liao
Traàn Quoác Thaûo 陳國草 chen guo caêo
Traàn Thaùi Toâng 陳泰宗chen taùi zong
Traàn Tuaán Khaûi 陳俊凱 chen jun kai
Traàn Vaên Kieàu 陳文矯 chen wen jiao
Traàn Xuaân Soaïn 陳春撰 chen chun zhuan
Trieäu Quang Phuïc 趙光復zhao guang fu 
Trieäu Thò Trinh 趙氏貞 zhao shi zhen
Tröông Ñònh 張定 zhang ding
Vaân Ñoàn 雲屯 yun tuùn
Vónh Vieãn 永遠 yong yuan
Voõ Thò Saùu 武氏六 wu shi lìu
Voõ Vaên Taân 武文秦 wu wen qín

Tên đường ở tphcm bằng tiếng Trung

Với kiến thức tiếng Trung cơ bản này, Trung tâm ngoại ngữ tiếng Trung THANHMAIHSK hi vọng sẽ giúp bạn bổ sung được vào kho từ vựng của mình những từ thật hữu ích.

Chúc các bạn học tốt nhé!

KHOAN ĐỪNG OUT RA, còn nhiều bài hay mà bạn:

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  BẠN MUỐN ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC NÀO ?

  Trung tâm tiếng Trung THANHMAIHSK tự hào là trung tâm có số lượng học viên đông và chất lượng nhất. Giảng viên trình độ trên đại học, giáo trình chuyên biệt, cơ sở vật chất hiện đại và vị trí phủ khắp HN , HCM với 10 cơ sở.

   Chọn cơ sở gần bạn nhất?

   Bạn đang quan tâm đến khóa học nào?


   Họ tên (Bắt buộc)

   Email (bắt buộc)

   Số điện thoại (Bắt buộc)


   X
   ĐĂNG KÍ KHÓA HỌC

    

   TỰ TIN CHINH PHỤC HSK3 VÀ HSKK SƠ CẤP CHỈ SAU 80 GIỜ