23160p8Lxq0_b

覆车之鉴
西汉时期,乐阳人贾谊从小就有天才儿童的美誉汉文帝听说他很有才学,请他进京担任博土,问他治理国家的看法。贾谊主张要以更何秦灭亡作为镜孑,时刻提醒自己要施行仁政,让老百姓休养生息,重视农业生产才能使国家强大。

Fù chē zhī jiàn
xīhàn shíqí, lè yáng rén jiǎyì cóngxiǎo jiù yǒu tiāncái értóng dì měiyù hàn wéndì tīng shuō tā hěn yǒu cáixué, qǐng tā jìn jīng dānrèn bó tǔ, wèn tā zhìlǐ guójiā de kànfǎ. Jiǎyì zhǔzhāng yào yǐ gèng hé qín mièwáng zuòwéi jìng jié, shíkè tíxǐng zìjǐ yào shīxíng rénzhèng, ràng lǎobǎixìng xiūyǎngshēngxī, zhòngshì nóngyè shēngchǎn cáinéng shǐ guójiā qiángdà.

Tránh vết xe đổ

Thời Tây Hán, Giả Định người Lạc Dương từ nhỏ đã được khen ngợi là đứa trẻ thiên tài, Hán Văn Đế nghe nói ông ấy là người có học vấn, liền mời ông ấy vào kinh làm tiến sĩ , hỏi ông ấy về quan điểm  trị quốc. Gỉa Định chủ trương phải lấy sự diệt vong của nhà Tần làm tấm gương, lúc nào cũng phải tự nhắc nhở bản thân phải thi hành nhân chính, cho trăm họ phục hồi sinh lợi, chú trọng sản xuất nông nghiệp mới làm cho quốc gia cường thịnh .

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY